is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43* 20 OCTOBER i;9g,

„ En zal van dit befluit, zo veel de twee eerfle „ pomcten aangaat, extract worden gezonden aan het „ Uitvoerend Bevind der Bataaffehe ReoublieK, orn „ daar aan de noodige executie te geven

„ En zal dit befluit, voor zo veel betreft het „ eerfte en tweede gedeelte van hetzelve, overeen, „ komftig hec 60. Art. der Staatsregeling , worden „ gezonden aan de Tweede Kamer van het Verte*en„ woordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, ter^e„ krachtiging, met en benevens alle de Stukken daar n toe relatil, in originali"

En voorts over het voorfz. bef uit zelf gedelibereerd heb. ende heefc de Vergadering goedgevonden, .hetzelve in advis te houden tot Woensdag den 24. October eerstkomenden.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluit en van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataaffchen Volks, van den 18. October laats-leden, genomen op eene Misfive van het Dorps - Beftuur van Arkel cn Rietveld, verzogt hebbende te mogen worden geauthorifeerd, om by het doen van transporten van vaste Goe leren intevorderen den Soften penning, zo van die getransporteerd zullen worden, als die zederc den jaare 1705. getr?nsporteerd zyn , na gehoord te hebben de confideratiën en het advis van het Uitvoerend Bewind, vervat iri pene Misfive van hetzelve van den 3. October, den o. ter dier Vergadering ingekomen, en die van eene Perfoneele Commisfie , beide ook alhier yeleezen ' welk Befluit was van den volgenden ir houd:

De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend

„ Lichaam