Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 OCTOBER 179$.

woordigend Lichaam gedaan, opzichtelyk het af haar len en overbrengen van gevangene en gecondemneerde Militairen, ten kosten van den Lande, volgens een Concept-Reglement; zynde dit Bejluit van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde over het rap„ port van de Burgers Reprcefentanten Daendels, en „ verdere, by Decreet van den 10. Augustus laatst„ leden, Gecommitteerden, ten examen eener Mis-

five van het gewezen Intermediair Uitvoerend Be„ wind der Bataaffche Republiek, van den 8. te voo„ ren; daarby verzogt hebbende eene fpoedige afdoe„ ning van eenen Voordragt door het vernietigt Uit„ voerendBewind, by Misfive van den 24. Meylaatst„ leden aan het Inconititutioneel Vertegenwoordi„ gend Lichaam, opzichtelyk het af haaien en over„ brengen van gevangene en gecondemneerde Militai„ ren, ten kosten van den Lande, volgens een Con„ cept-Reglement, by de laatstgemelde Misfive ge„ voegd, gedaan, en zynde hetzelve Rapport den 9. „ October laatstleden ter deezer Vergadering uitge„ bragt, en in de Notulen van dien dag geïnfereerd; s, en de tweede en derde leezing daarvan op den 15. „ daaraanvolgende en heden gefchied zynde, heeft de s> Vergadering, zich met het daarby voorgeflagen „ Concept-Befluit conformeerende, ook aldus hefloo-

ten:

„ De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend 5, Lichaam des Bataaffchen Volks, ingevolge Bef uit „ van den 10- Auguscus laatstleden, gehoord heb„ bende de confideratiën en advis van haare per,, foneele Commisfie, op de Misfive van 't Inter „ mediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche ReH h 3 „ pU?

Sluiten