Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3. NOVEMBER 1798. a*J>

„ ke her, geftigt hadden, eenige Jaaren voor da „ omwenteling in den Jaare 1787, met oogmerk „ om aldaar byëenkomften te houden van Leden

der Exercitie Genoodfchappen en Burger Socie-

teiten in het voormaalig Gewest Friesland, en

zulks tegens betaaling van denzelven Koop,, fchat, waar voor het meergemeld Gebouw door

de toenmaalige Staaten van Friesland, Jure Do» j, minii eminentis was genaast geworden."

„ Zullende hier van by Extracr deezes worden 3, kennis gegeven, zo aan het Uitvoerend Bewind j, voornoemd, als aan de Generalittits Rekenka* 3, mer respectivelyk tot informatie en narichr.

„ En zal dit Bejluit, overeenkomftig het 6c. Art. w der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gev

zonden aan de Tweede Kamer, met en benevens

de voorzegde Misfive."

En daar de drie Leezingen by de Eerfte Kamt* blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken, by deeze Vergadering bepaald op Vrydag den 16 November eerstkomenden.

En heeft dezelve goedgevonden, hetzelve bejluit inmiddels te ftellen in handen eener perfoneele Commisfie om der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Waartoe verzocht en gecommitteerd zyn de Burgers Reprefentanten van Beyma, Hoitsma en Vr, edenburch.

Zullende Extract deezes met het Bejluit en de Misfive van het Uitvoerend Bewind gezonden worden aan den Burger Repraïfentant yan Beyma > tot informatie.

Os

Sluiten