Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%H H NOVEMBER i79S.

i, mer zal worden afgezonderd, ten einde dat voo^5| melde Batailbn aftewisfelen, welke afwisfelin* s» by de beide Regimenten zwaare Cavallerie op re,i lyken voet zal worden geobferveerd; zullend,» ten opzichte der Artillerie, door hec Uitvoerend i, Bewind'worden gezorgd, dat het bepaalde getal>, Manfchappen en Officieren door een geWk getal „ om de twee jaaren worde afgewufeld, welke den )t dienst onder de Lyfwacht nog niet hebben waar„ genomen, opdat alzo, volgens daarvan te ho--. >, den Rooster, de geheele Bat. Armée, by afwis9, telende toerbeurte, volgens bepaalde fterkte en .„ formatie, tot den dienst der Lyfwacht worde „ geemp'oyeerd.

Zullende hiervan by Extract deezes worden „ kennis gegeven aan 't Uitvoerend B,mnd, tot „ informatie en naricht. 3 „ En zal dit nader Bejluit, overeenkomftig het 6o. Art. der Staatsregeling, terbekragtigin/wor5> den gezonden aan Tweede Kamer, met eYbl nevens het in deezen uitgebragt rapport, en het », voonge desaangaande gedaan, op den *9 Aagua„ tus laatstleden, in originali. ö

,. En is voorts, by "deeze gelegenheid goedge„ vonden en verftaan, de Burgers Repraafentanfen „ PompevanMeerdervoort, en verdere by Decreet „ van den 2 Augustus laatstleden, gecommitteerd s, geweest zynde tot het formeeren van bovengemeld Plan mits deezen te verzoeken en te coui „ mitteeren, om een Reglement voor de Lyfwacht „ waarvan hier boven melding gemaakt is, te con„ cipieeren, en aan de Vergadering te producee,,-ren; waarvan by Extract deezes, zal wo-den w kennis gegeven aan den Burger Reprsfentant

ft Pom*

Sluiten