Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$62 so DECEMBER 1798.

En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, onverwyid worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind., en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forrca aan de Eerfie Kamer.

h geleezen een Extract uit het Register der Befluiten va--i de Ee>-fte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 17. December laatstleden genomen, na gehoord te ■bebben de confideratiën en advis van het Hof van -Justitie, over het voormalig Gewest Stad en Lande, op de Requeste van Berend Reints, en Frouwke 'Ergbcrts, echtelieden, verzoekende, dat aan derzeiver Zoon Reint Berends, de overige tyd van zyn confinement in 's Lands Tuchthuis te Groningen, mogte worde geremitteerd, ,zynde hetzelve Befluit van den volgenden' inhoud:

„ By refumrie gedelibereerd over eene Misfive van „ de Raa ien in den Hove van justitie, over hetvoor„ maalig Gewesr Stad en Lande-, gefchreeven te ,, Groningen, den 4. December laatstleden, enden ., 7.' daaraan volgende ter deezer Vergadering gelee„ zen, houdende, ingevolge van, en ter voldoening „ aan-het Decreet van den 9. Occober te vooren, „ derzeiver confideratiën en advis, op de Requeste „ van Berend Reints, en Frouwke Engberts, echt„ te lieden , woonende in de Borger Compagnie, „ onder het Carspel IVildervank, in het gemelde „ Gewest, daarby verzogr hebbende, dat aan hun

Supplianten Zoon, Reint Berends, mogt worden „ geremitteerd de nog overige tyd van zyne bannis„ femont in 's Lands Tuchthuis te Groningen voor,, noemd, waartoe hy by Sententie van het crimi-

„ nee-