is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45° *7 DECEMBER. 1798.

sa December 1797. gedecreteerd, met ernst aanteM vangen en met kragc doortezetten, in het laatst „ der maand Augustus deezes Jaars, en in den aanSJ vang van September, op Voordragt van het Uits, voerend Bewind ernfïige maatregelen beraamd en », vastgeileld hadt, om zodanig een onderzoek daade-. „ lyk^ te doen aanvangen en voortzetten, nogthans „ verfchillende oorzaaken de voldoening van deeze n belangryke zaak vertraagd hadden.

m Overweegende, dat nu onlangs wederom eene „ nieuwe algemeene werkende Heffing op de Inkom„ ften bepaald zynde, met eene voorbetaaling van „ wegen de bezittingen en deswegens by diverfe Ars> «kelen der Publicatie, van den 30 November laatst„ leden, de verè'ischte maatregelen tot onderzoek „ bepaald zynde, zo wel de gelykmaatige en fpoedi„ ge behandeling deezer zaak, als de zorg om het „ bedoelde onderzoek op de minst kostbaareen kragts, dadigfle wyze interichten, vordert, dat al hetzelve „ op eenen cenparigen voet, en door dezelfde Com„ misfiën geïnftituëerd en volvoerd worde.

„ En overweegende, dat, volgens de 47, 48, 49,, »> 5°' 51- Arc der Publicatie van den 5. December » l797- gereferveerd zynde, het nemen van nadere „ maatregelen, de ongelukkige ondervinding heeft „ geleerd, dat hoe zeer de meeste Ingezetenen van „ dit Gemeenebest de hun opgelegde lasten gewillig „ en ölét alle getrouwigheid hebben opgebragt, zotnmige andere nogthans deswegens zodanig nalatig „ zyn gebleven, dat daar door de last de fchouderen „ der goedwiliigen te zwaarder zoude diukken, en „ de zo noodzaaklykegelykheid in den opbrengst ver„ waarloosd zoude worden, indien hiertegen voor het 5, inilituëerenyan een naauwkeurig onderzoek, naar de

m ricb-