Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

É ■ J

BYLAAGE, behoorcnde tot de Beer eet en van 28. December 1798.

Burgers Representanten !

Uwe Gecommitteerden van Beyma, Linthorsten L.vinier, ontfingen op den 21. deezer, Ul. Decreet van den 19. daar te vooren, by het welk zy gelast wierden, Ul. ten fpoedigften te dienen van confideratiën en advis, op een Befluit van de eerfte Kamer, van den 14. deezer maand, genomen op een Rapport eener perfoneele Commisfie uitgebragt op een voorlid door den Burger Repra;lentant van den Braak, den 16. November 1. 1. gedaan; in fubfbntie roulerende over de noodzaaklykheid, dat tot aan de Introduclie van het nieuw algemeen fielzel van belastingen, door het daarfiellen van de Departementale verdeeling deezer Republiek, de perceptie van 'sLands Middelen en lnkomften, niet verzwakt of verwaarloosd worde, en alzoo het Finantieelc in verwarring' geraake; en op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 19. der voorige maand, hetzelfde onderwerp fpeclecrende; en tevens in con'ideratic gevende, zoodanige maatregulen, als 'er naar het oordeel van dat Bewind, by het Vertewoordigend Lichaam genomen, en authorifatie, als op het gemelde Bewind, verleend zoude behooren te worden, gelyk wy ons omtrent dit alles refereeren, tot de Stukken zelve in onze handen gefield.

Wy willen niet ontveinzen, Burgers Reprrefentanten! dat wy na ccne aandachtige Lectuurc, van alle dezelve, ten vollen zyn geconvinceerd geworden, niet alleen van 't mocijclvkc van den last, door Ul. aan ons opgelegt, maar ook van het onmooglyke, om aan denzelven te beantwoorden, wanneer wy ons uwe daarin opgeflotenc verlangens en wenfehen, omtrent dit onderwerp voortfellen; immers wy hebben door eene dagelykfche verkeering gezien: dat gy ongeerne en te rechte , de werkingen van heilzaame bedoelingen vertraagd, zonder te gelyk overtuigt te zyn, dat 'er betere middelen ter bereiking van dezelve kunnen worden aangewend, dat uwe A af-

Sluiten