Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a FEBRUARY 1799. gg

En gedelibereerd zynde over de verklaarïn? van onyerwylde noodzaaklykhdd , in hetzelve vervat , heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 3:. lit { van het Reglement B. der Staatsregeling , gedecreteerd:

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfte Kamer by gebragt , voldoende zyn , bekrachtigt de verklaaring van onyerwylde. noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Befluit; houdende:

„ En voorts daadelyk beftooten, der Requestranten „ verzoek in zo verre mits deezen te accorderen, „ dac zy, met hunne eigene Rytuigen, hunne Graal „ nen uit Rotterdam zullen mogen haaien of doen m haalen, zonder deswegens aldaar aan de Cas van „ het vernietigd Voermans Gilde iets te becaalen.

,, Zullende extract deezes, met byvoeging van „ Copie van de voorfchreeve Requeste, worden ge„ zonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informV „ tie.

„ En zal dit Befluit, overëenkomftig Articul 60 „ der Staatsregeling , ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweede Kamer, met en ben° ,, vers de voorfz. Requeste en Bylagen, in erhf. „ nali. ö

„ En is voorts gedecreteerd, na de bekrachtigin* „ van bovenftaande Befluit, voorfchreeve RequUe „ en Byla^e, in originali, te ftellen in handen van » de Burgers Reprafentanten Hartevelt, en verdere » Gecommitteerden, relacif Are. 53. der algemeens „ Beginfelen van de Scaatsregeling, om nopens de „ overige bezwaaren der voornoemde Buro-ers in „ hetzelve vervat, der Vergadering te dienen 'van », confideratien en advis.

En

Sluiten