is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37 FEBRUARY 1799: 447

„ gefchied, ter oorzaake van zyne politicque denk„ wyze en gemanifesteerde afkeerigheid van de ge„ weldenaryën door de Aanhangers van het Stadhou„ deriyk Beftuur zo openbaar gepleegd wordende.

„ Overweegende, dat het Leeraars Traccement en „ daar aan verknogte voordeeleh, waar van de Re„ questrant door deeze wederrechtelyke daad, zo „ langen tydverftoken isgebleeven, aan hem op eene „ billyke wyze behooren te worden vergoed.

m Eindelyk overweegende, dat aan njeer andere „ Predikanten, die ten gevolgen de omwenteling in „ den jaare 1787., alleen om derzelver politiquedenk„ wyze, door toenmalige Beftuurderen van hunne „ posten waren ontzet, op dezelfde gronden als ten m aanzien van den Requestrant, in aanmerking ko» men, derzelver agcerftalligeTraccementenby voori„ ge Decreeten zyn geaccordeerd geworden.

„ Befluit: dat aan het verzoek van den meergeH noemden Burger Wilhelmus van der Meer, in zo „ verre zal worden voldaan; dat aan denzelyen zullen „ worden vergoed zyne nog agterftallige en onbe„ taalde Tractementen als Leeraar by de Hervormde „ Gemeente te Schoonhoven, van primo January „ 1788. af tot den 28. January 1795. toe, om te „ worden betaald uit al zodanige Kasfen of Compn toiren, als waar uit zyn vorige Tractementen ia die „ qualiteit, tot ultimo December 1787. zyn betaald „ geworden, ten welken einde Extract deezes zal s, worden gezonden zo aan het Uitvoerend Bewind, „ als aan der Generaliteits Rekenkamer, om refpec„ tivelyktte ftrekken, tot derzelver informatie en na„ richt.

„ En zal dit Bejluit, overeenkomftig Articul 60. „ der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge-

„ zon-