is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 &? FEBRUARY 1799.

zonden aan de Tweede Kamer, met en benevens „ het in deezen uitgebragt Rapporc, en alle Stuk„ ken daar toe relatif, in originali.

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken t>y deeze Vergadering bepaald, op Saturdag den 2. Maart eerstkomenden.

Is geleezen een Extracl uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 22. February laatstleden, genomen, na gehoord te hebben de confideratiën en het advis van het Uitvoerend Bewind, dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van M. C. Reitz Weduwe van J. C. Vatebender, zich beklaagende over zekere Refolutie in denjaare 1796 genomen, en verzoekende continuatie van een Douceur, door de voormalige Staaten des gewezen Quartiers van Zutphen, aan haar toegelegd, en voldoening van het agterllallige.

Zynde hetzelve Befluit van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde over eene Mis„ five van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re„ publiek, gefchreeven alhier den 9. February 11., „ en den 14. daar aan volgende, ter deezer Vergade„ ring geleezen, houdende ingevolge van en tervol„ dpeninge aan het Decreet van den 11» September „ des afgelopen Jaars, deszelfs bericht, confidera„ tiën en advis, op de Requeste van M. C. Reitz „ nagelatene Weduwe van jf. C. Vatebender, in lee„ ven Secretaris der Stad Lochem, daar by zich be„ klaagd hebbende over zekere Refolutie, ten Jaare

» -796'