is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45° «7 FEBRUARY 1799.

En daar de drie leezingen, by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken by deeze Vergadering bepaald, op Saturdag den 2. Maart eerstkomenden.

Is geleezen een Extracl uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 22. February 1. 1., genomen na gehoord te hebben het, Rapport van eene Perfoneele Commisfie , eri het advis van het Uitvoerend Bewind, welke beide mede alhier geleezen zvn , op de Requeste van Jan Zeegers, verzoekende remisfie van Pagepenningen.

Zynde hetzelve befluit van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde over het Rap„ port van de Burgers Reprtefèntanten Lewe, en „ verdere by Decreet van den 10. December des af„ gelopen Jaars, Gecommitteerden ten examen van „ eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, houden„ de ingevolge Decreet van den 1. November daar ,, te vooren , deszelfs advis op de Requeste yan Jan •„ Zeegers, Pachter van het Gras, wasfende, op de „ Fortificatie-werken der Stad Bergen op den Zopnï over den Jaare 1797 en 1798, daarby verzogt hebbende al zulk* remisfien van Pacht over de gemel„ de Jaaren, als in de Notulen van voorzegden 1. „ November, ampel ftaan vermeld , en zynde het voorfchreeven Rapport, op den 15. February jongstleden uitgebragt, en in de Notulen van dien dag „ geïnferèerd.

En de tweede en derde leezing van hetzelve op ,*den 19. daar aan volgendeen heden,geichiedzyn-

» de,