Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 MEY 1799- 515

«ft door den Rechter zal getermineerd, of voldoende cautie voor het gevorderde ten genoegen van Commisfarisfen zal zyn gefield.

Art. 3-

Dat byaldien, hy de provifioneele Commisfarisfen, of by de Municipaliteiten t zo lange deswegens geene nadere bepaalingen by het Vertegen*. Lichaam zullen zyn. gemaakt,)-eenige bedenking moete ontdaan, of de Piaciten, Keuren en Ordonnantiën , omtrent hét. geval voorhanden geëmaneerd, al of niet betrekking hebben tot de goede Politie, zy zich zullen adresfeeren aan het Vertegenwoordigend Lichaam, ten einde deszelfs welmeenin? en intentie dienaangaande te vernemen, en dat inmiddels de-authorifatie tot het entamseren van dusdanige Procedures zalworden gehouden in advis.

Art. 4.

Dat de provifioneele Commisfarisfen ten einde voorfz. de vereischte authorifatie bekomen hebbende, de Perfoonen , welken befchuldigd worden zich aan de overtreding van de gemelde Placaten, Ordonnantiën of Keuren, tot de goede Politie betreklyk , te hebben fchuldig gemaakt by eene fchriftelyke Acte, te exploicteeren,dooreen der Stedelyke Gerechttbodens zullen doen calangeeren.

Art. 5.

De gemelde Acte z\\ mo;tei behelzen, in de eerfte plaats, de Wet, Ordonnantie of Keure, welke den grond van de calange opleverd, ten tweeden, O o 4 het

Sluiten