Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ JUNY 1799. *7

En zal Extradt van dir gedecreteerde gezonden worden aan de Eerfte Kamer van her Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, als mede aan het Uitvoerend Bevind, tot informatie repcclivelyk.

Is voor de derde maal geleezen een ExtraB uit het Register der Be fluit en van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 22. Mey laatstleden, waar van de eerfte leezing, op den 25. Mey laatstleden, en de tweede leezing, op den 29. daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het Befiuit dier Kamer op de Requeste van Mr. Jacob van Ghezel Jansz. , Anna Maria Calkoen, Weduwe van Mr M. Faas Agne tha Antonia Calkoen, Huisvrouw van Dirk Bas Bakker en Nicolaas Calkoen, hebbende de eerfte Requestrant, als Erfgenaam van wylen Mr. Jacob van Ghezel, en de overige Requestranten als Èifgenaamenvna wylen Petronella Calkoen in leven Echtelieden, verzogt als nog te worden geadmitteerd, om wegens de zelve Nalatenfchap het verfchuldigde in de executoriale heffingen , in het voormalig Gewest Holland\ ingevolge de Decreeten van de Nationale Vergadering opgebragt te mogtn fourneeren, welk befiuit in de Notulen van den 25. Mey laatstleden is geïnfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde is, agrervolgens het 32. Art. Lic e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd;

De Tweede Kamer bekrachtigt het vcorgefteld Bifluit , en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befiuit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, met de Requeste onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevent

eet

Sluiten