is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 JUNY 1799. ll9

„ fchreeven octrooy fhat re expireeren, verklaard, „ dac 'er is onverwylde noodzaaklykheid"

En gedelibereerd zynde over de - erklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in Hëczéivë ver .'at, heefc deeze Vergadering, ingevolge Are. 32. LU. b v'an hec Reglement 6. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, överweegende, dat de redenen, door de Eerfle Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekrachtigt ae verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer' geplaatst aan het hoofd van het volgend Befiuit; houdende:

„ En voords daadelyk befoyten, hangende de de/i „ beraciën van hec Venegenwoordigend Lichaam over „ het hier bovengemelde Reqt:esr, de Municipaliteit „ der Stede en Lande van Haastrecht, mids deezen „ te authorifieren,* om mee de heffing van zekere be„ lasnngen van de Ingezetenen dtr gemelde Plaats, „ ter onderfteuning van den Armen en andere nood„ vverdigheden te mogen voortgaan, op den voet van „ het oclroy reeds in den jaare 1784. , en vervolgens „ van de voormalige Scaaten van Holland en IFest„ friesland geobdneerd:

„ Zullende Extract deezes met byvoeging van de „ copie, van voo! fciireeve Misfive (na de bekrachtiging „ van dit beftuit,) worden gezonden aan hec Uitvoe,, rend Bewind, tot informatie.

„ En zal dit bef uit, overeenkomllig het 60. Art. „ der Staatsregeling , ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweede Kamer , met en benevens „ de voorfchreeve Misfive, in originaii:'

En voorts over het voorfchr. Bejluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge H 2 Are.