is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iao ' 7 JUNY 1799.

Art. 3?. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling/ gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefield Be* fluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd bejluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, met copie van de Misfive onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke 'forina, aan de Eerfte Kamer. {Zonder refumtie.')

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam dss Bataaffchen Volks , van den 5. Juny laatstleden genomen, na gehoord te hebben het Rapport van eene perfoonelyke Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van Johanna Elijabeth Pielat, Weduwe van M. G. van Staverenc.fi, alle geiofiitueerde Erfgenamen, van wylen Maria van Rooyen Weduwe Mr. T. Beels, eenige weeken geleden Overleeden, om geallegueerde redenen verzoekende ce worden gehouden voor diligent, ofte wel anders, ingevalle zulks favorable,en met de gronden van hetrechc befiaanbaar zoude kunnen worden geoordeeld, de Executeuren te authorifeeren, om ongeprejudiciëerd der Supplianten recht van beraad, uit de Penningen in de voorfchreeven Nalatenfchap voor handen, ter voldoening der geldheffing, op de inkomfien nevens de deswegens, in den Boedel gevonden Quitantie, zo veele gelden te fourrreeren, als door de Overleedene by forme van voorbetaaling, is voldaan geworden. Zynde hetzelve beftuit van den volgenden inhoud:

„ De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende „ het Rapport eener perfoneele Commisfie, op de in