Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»34

13 JUNY 1799.

Is geleezen een Extract uit het Register der Bejluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 12. Juny , genomen op de Requeste van A. H. van den Bergh, verzoekende verlof, om ter betaaling van tien Lasten Rogge, elfhonderd Hollandfche Ryxdaalders, per Post wagen over Arnhem naar Koningbergen te zenden.

Zynde hetzelve Bef uit van den volgende inhoud -

„ De Commisfie, tot onderzoek der Requesten „ van den uitvoer van Specie voor gekogte Graanen, „ gunftig gerapporteerd hebbende, nopens het ophe„ den in haare handen gefteld Request, van A- TL s, van den Bergh, Koopman te Amflerdam, daarby „ verzoekende verlof, om ter betaaling van tien Lasten s, Rogge, Elf honderd Hollandfche Ryxdaalders, per „ Postwagen over Arnhem naar Koningbergen te 3, zenden.

„ En in aanmerking genomen zynde, dat, en het 8J belang van den Koophandel van dit Gemeenebestj s, in het algemeen, en dat der Ingezetenen van hetn zelve, in het byzonder vorderd, dat 'er op vers, zoeken van dien aart, hoe eerder zo beter bes, fchikt worde; heeft deeze Vergadering verklaard, „ dat ?er is; onverwylde noodzaaklykheid.'".

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art.' 32. Lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, överweegende, dat de redenen, door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende- zyn, bexragtigf de verklaaring van onverwylde noodzaak-

lyk-

Sluiten