Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij JUNY 1799. 235

lykheid, door de Eerfle Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Befluit; houdende:

„ En wyders over het verzoek zelve geraadpleegd „ zynde, heeft deeze Kamer overeenkomllig het prte„ advis haarer Commisfie, hetzelve verzoek mitsdee„ zen coegeflaan, en zulks onder de bepaalingen en „ prtecautiën gearrefteerd, by Decreet van de Na„ tionaale Vergadering van 30. Maart 1796., en ge„ ampliëerd den 31. Augustus deszei ven jaars.

„ Zullende Extract deezes, aan het Uitvoerend Be„ wind der Bataaffche Republiek, worden gezonden

tot deszelfs informatie.

„ En zal overeenkomftig Art. f5o. der Scaacsrege„ ling, dit Befluit, ter bekrachtiging worden gezon„ den aan de Tweede Kamer, met en benevens de „ Requeste en Bylagen, in originaii"

En voords over het voorfz. Befluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefield Befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfle Kamer, (ponder refumtie.)

Is geleezen een ExtraB uit het Register der Be fluiten yan de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 11. Juny laatstleden, genomen, na gehoord te hebben de confideratiën en het advis van hec Uitvoerend Bewind, P a als.

Sluiten