Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 "JUNY'f799. 5«i

*e te kort komingen noodzakelyk , naar mate van meerder y.>rloop van tyd, in proportie vergrooten, en dus ook ineerder nadeel doen aan 's Lands Casfa, aangezien alle Leveranciers en Aanneemers hunne rekening maaken, naar de waarfchynelykheid eener meer of min prompte en zekere betaling; dat thans ten nadeele der Cavallerie, duurte van benodigdheden, bvzonder van Levensbehoeftens en Fourage, onkosten van Oorlog, te geringe équipementgelden zamenloopen, zo dat met opzigt tot de fourage alleen hetHooy, Haver cn Stroo driemaal, en de Weide en Gras op Stal tweemaal, den middelbaaren prys van die Artikelen kosten, terwyl nog daarenboven het gewigt der Bosfen Stroo yan i» a 14 8t, tot op 7 a 8 ft. verminderd is- om alle welke redenen, als zo veele cöulideratiën opgegeven uwe Commisfie omtrend het voordel van het Uitvoerend Bevind, onder Conditie in het Befluit der Eerfie Kamer vervat, om, namentlyk deroehge voor équipement van Man tnPa.ird, tot ƒ 5:- 's weeks te verhoogen, alleen voor effectief aanwezige te accordeeren, niet anders dan favorabel kan advifeeren.

Eindelyk zyn de redenen in 't Rapport der Commishe van de Eerjle 'Kamer, om de post van ƒ83600:- voor Extraordin. toelagen aan de Troupes van den Staat, op de vierde fom -van de begrooting der Staatsbehoeften voor deezen lopende Jaaren , tot op ƒ300,000-:-: te vermeerderen zo voldoende, dat uwe Commisfie daartegen niets weet in te brengen, en dezelve eenigzins ia twyffel te

tregne^*rt ■ n |iet geheel B fluit der Eerfie Kamer, zich bepaald tot den tyd van drie Maanden., ingaande met den 1 Tuly aanftaande, en zullende eindigen den laatlten September daaraanvolgende, waarna dit alles weer op nieuw een poinct van deliberatie voor het Vertegenwoordigend Lichaam moet uitmaken; zo vermeend uwe Commishe, met onderwerping aan Ul. beter oordeel, dat de noodzakelvkheid der tydsomltandigheden , 't wezentlyke nut voor den Landen, om de Armée van de Republiek voor den dienst te kunnen in fiaat houden , het voordeel met opzicht van 's Lands Finantiën, om grootere mtgaven in 't vervolg voortekomen, en de orde om ue reipecbm * s va»

Sluiten