is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

GELYKIIEÏD! VRYHEID! BROEDERSCHAP.

In den Haag den f. February- 1799.

het vyfde jaar der bataafsche vryheid

Het Uitvoerend Bewind der Bataaffehe Republiek,

Aan

De Eerfle Kamer van het Vertegen? woordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

ii

Burgers Representanten L

; IngevolgeUl. Befluit, van den 14. December 11.; zullende8 dienen van bericht, confideratiën en advis, oP de Requeste van Reinders van Veen en Hendrik Geerts Zwolle gewezene Municipaiiteits-Leden van Ziudveen^ 1 het'Sdlt Ampt vJsteenwyk, in het voormaalig Gewest Overysfel gelegen, daarby zich beklaagende, da,t ^y Iequïstramen°in eene zwaare geldboete zyn gecondemneerd geweest, welke door hun, mitsgaders vyt-envSguïdens, voor kosten aan den Fiscaal aldaar van hit Drost-Ampt van Vollenhoven is betaald , en zulks ter zaaken zy hadden willen maintineeren eene, m de voorfz. Requeste, gementioneerde veranderde gewoonte In den iaare 1795., betrekkelyk de jaarlykfche verkieSn- van twee Volmagten in het Carfpel van Zuulveen, verzoekende deswegens te mogen worden fchaedelpos gefield, zyn wy, na van onzen Agent van Justitie gere"u reert te hebben deszelfs bericht en confideraucn, ithans in ftaat UI., met toezending van een Affchrift van het Bericht van de'n Verwalter van het Drost-Ampt V^n Vollenhoven, waartoe wy ons kortheidshalve.n, en opi in geene onnoodige redites te vervallen, refereeren; e berichteV, dat het zulks is, dat de Requestranten, als Municip"liteits-Leden van het Carfpel rende, tyde eener, op last van liet Intermediair AdmiSatiAeftuur 'van* Overysfel gedaane .oproeping van het Volk van Zuidyeen, tot het verkiezen van twee B 4 VUi~