Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3 JULY 1199' l99

in het Departement van ^Schelde en Maas; daarby " verzoet hebbende, dat by ampliatie van het, 4de " Artikel des vyfden Hoofddeels van het, op den 4 " Mey l.L, gearresteerde Reglement voor deBa" taaffche Gewapende Burgermagt, mogt worden veklaard , dat het den Collonellen zalvryftaan, t hunnen Adjudant Major te verkiezen , of uit de , gepenfioneerde Capiteinen van den Staat, op de wyze en het falaris, by voorfchreeven Reglement bepaald, of uit dc gewapende of te wapenen Burgers, op zodanige wyze en falaris, als *' bevonden zal worden te behooren , en dat voorts " gemelde Colonellen ter hunner adfiftentie moge * worden toegevoegd een of meer Schryvers of Co" pieisten en een Boodfchaploper.

En in aanmerking genomen zynde, dat,.tot het inwerking brengen van het Reglement voor " de Bataaffehe gewapende Burgermacht op het " onderhavig verzoek , niet te fpoedig kan worden . credbponeerd, heeft de Vergadering verklaard, dat 'er is onverwylde noodzaaklykheid.

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in het zelve vervat, heelt deeze Vergadering , ingevolge Art. 32. Lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd : De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen door de Eerfle Kamer bygebragt , voldoende zyn, bekragtigt de verklaaring van Onverwylde Noodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer geplaatst, aan het hoofd van het volgend Befluit; houdende :

, En voords, conform, het advis van het bovengemeld Bewind, bejlooten het bovengemelde 4de Artikel des wfden- Hoofddeels van het Rcgle-

ment voorde gewapende Burgermagt, den^Mty M 4 laatst~

Sluiten