Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<l6 JULY 1795U

473

~ty ne begrooting, met een post voor de penfiöenen.

„ En zynde dezelve voordragt op den iödeju5> ly jongstleden alhier ter Vergadering uitgebragt „ en in de Notulen van dien dag geinfereerd, „ en de tweede en derde leezing daarvan, op den „ 19 der gemelde maand July en heden gefchied, „ zynde, heeft deze Kamer, zig met, het daarby „ voorgeflagen • Concept-befluit conformeerende ,

ook aldus beflooten.

„ De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebben„ de de voordragt eener perfoneele Commisfie tot „ ampliatie van de derde fumma op de algemeene „ begrooting , met een post voor de Penfiöenen.

„En overwegende, dat eene billyke gelykheid vor„ dert, dat, even gelyk voorde voldoening van ande., re politicque penfiöenen gezorgd is, door het adfig„ neeren van een' bekwaamen post voor dezel„ ven by het arresteeren der algemeene begroo-

ting voor deezen Jaare, zo ook voor de betaa-

ling der Penfiöenen, welken by de Marine be-

taald worden, op gelyke wyze behoord gezorgd 9, te worden.

„ Befluit, op de algemeene begrooting voor dee„ zen Jaare die derde fumma te amplieeren met ,, een post voor Penfiöenen, ten bedrage van drie en „ twintig duizend Guldens , met authorifatie op „ het Uitvoerend Bewind, om aan alle zodanigen ,

welke tot hier toe van wegen de Marine Pen„ fioenen genoten hebben, en by dezelve betaald 9, zyn , geduurende dezen lopende Jaare, der-

zeiver gewoon Penfioen te doen genieten ; des '„ nogthans, dat behoorlyk worde toegezien, dat „ het g)l Art. der grondregelen voor de Staatsret? geüng fliptelyk worde geobferveerd,

E e $ „ En

Sluiten