Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

ad JÜLY 1709.

„ En zal Extract deezes gezonden worden aan

het Uitvoerend Bewind, en aan de Generaliteits Re„ leenkamer tot informatie en naricht respectivelyk.

„Zullende, conform het 6oArt. der Staatsregeling, ., dit befluit ter bekrachtiging Worden gezonden aan ,, de Tweede Kamer met en benevens de voorfchree„ ve voordragt, en de daar toe betrekkelykefr.uk-

ken, alles in originali.

En daar dc drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied , is de tweede leezing deezer Stukken by deeze Vergadering bepaald, op Woensdag den 31 July eerstkomende.

Is geleezen een Extract uit het Register der befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataaffchen Volks, van den 23 July laatstleden genomen, na gehoord te hebben , het rapport van eene perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op eene Misfive van de Municipaliteit der Stad- Eindhove, daar by ter decifle van het Vertegenwoordigend Lichaam overgelaaten hebbende de gcfchillen tusfehen het Hervormd en Roomsch Kérkgenootfchap, omtrent de naasting van de Parochiaale Kerk aldaar ontflaan.

,, By refumtie gedelibereerd zynde, over het „ Rapport van de Burgers Reprosfentanten Steyn

Parvé , onverdere, byDecreeten van 15 January „en 13 Ma?rt 1.1. Gecommitteerden ter examen,

„ Foor eerst van eene Misfive van de Municipaliteit '„ van Eindhoven , daarby ter decifie van het Ver„ tegenwoordigend Lichaam overgelaaten hebbende; „ de gefchillen tusfehen het Hervormden Roomsch if Kerkgenoodfchap, omtrent de naasting van dePa-

5> ro-

Sluiten