Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i? SEPTEMBER 1799; Ï35

sj Ts geleezen eene Misfive van hét UitvoèrendBeJi wind 'der Bataaffche Republiek.* gefchreeven ai„ hier op eergisteren , fub. No. 74., om daarby geals, legueerde redenen voordragende j om geaurhorit) feerd te worden, om geduurende den Veldtocht j 5, op voordragt van den Generaal eri Chef Brunei

zodanige prömodën ën demisfiën van en aan Offi,, eieren der Bataaffche Armée te kunnen doen en „ geven , als het bovengemeld Bewind, tot beloo„ ning Van verdienden en ftraf van lafheid of oagé-

hoörzaamlieid , zal vefmeenen. nodig te zyn, al j, ware het dan ook dac deeze promotiën en demis5 j, fiën niet coincideerden met hec plan der Organifatie

der Armée van den Staat, den 8. July 1795. door ,, de voormalige Staaten Generaal der Vereenigdé „ Nederlanden gearr-esteerd, en als noch in vigüeur'

en obfervantie.

,, En in aanmerking genomen zynde, dat door eeri 5, fpoedige dispofide iradetze uit/k-ekende'vérdienften j> van den Militair, zo di-a. rhogetyk, kunnen werft den beloond , maar ook ongehoorzaamheid en j, klein moed van denzei ven, naar behooren gefiraft ^ 9, heeft de Ve'rgadedng verklaard dat 'er is, onverj, wylde noodzaaklykheid "

En gedelibereerd zvnde over de verklaaring vari onverwylde noodzaaklykheid , in hetzelve vervat heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. lit. b\ van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

Be Tweede Kamer, overweegende, dat de redetien, door de Eerfle Kamer by gebragt, voldoende zyn, barachtigt de verklaaring van Onverwylde Noodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer, geplaatst aan het hoofd van het volgend Befluit} houdende.

X * H En

Sluiten