Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï OCTOBER 1799.

5S

le obfervantie van her aangehaalde Art. ten gevolge zoude hebben, de ïtilltand van zommige Pletmolen.s ia Bataafsch Biaband, alwaar men Koeken, zo van Raap als van Lyn, tot voedzel van het Vee bezigd , als wordende in zommige Plaatfen alleen Raapkoeken, in andere Lyukoeken , en in andere wederom Raap- en Lynkoeken beiden aan hetzelve toegediend, welke Koeken men bieren daar Plet en dan het meel voederd, waar toe men de Pietmolens gebruikt, doch die elders ongeplet gevoederd worden , dat ook de Dordrechtfche Koeken meestal voor of naar de evengemeldePlaatfen gedebiteerd wordende, het algemeen Verbod, in dit Artikel vervat, insgelyks een Itilfrandvan zodanige Trafieken , daar ter Piaatfc, zoude te weeg brengen , het welk zy vermeenen des te onbiilykertezyn, dewyl de Wet wel ten oogmerk , heeftom fraudes en kwaade practyken, voor te komen, doch niet om de Fabrikanten en Trafikanten te benadeelen, zoals, naar hun inzien, zoude plaats hebben, indien men dezelve wilde beletten, om zodanige Waaren, Goederen of Compolitjën af te leveren, als de Kooper en Verkooper, met elkanderen overeenkomen , en best gefchikt zouden zyn voor de Plaatfen, alwaar men zich van die Goederen of Waaren moet bedienen.

De Dordrechtfche Olieflagers dringen verder hunnen voordrngt .daar mede aan , dat by de Eerfle Kamer zelve begreepen zynde , dat van het verbod , om eenige vermenging te doen van het eene löort w.n ZaadOlie, of dik van Olie, met het ander moest worden uitgezonderd de vermenging van Zaaden, Oliën en Koeken van zodanige Ingezetenen en Landlieden, gekogteZaawelken tot hun eigen gebruik de by hun voorrigeteelde of den om t: flaan, aan de Molens zouden brengen, en 'er dienvolgende gevallen konden exteeren , waarin ook eenige vermanging van Koeken zoude mogen gefchieden, het met een der Hoofdgronden van onze Conftituiie , welke uitdrukkelyk mede brengt, dat de Wet voor allen gelyk moet zyn, zoude fixyden, dat het algemeen verbod in het evengedachte 7. Art. vervat, alleenlyk den armen Landman zoude drukken, en iets verbieden, het welk door de voorgemelde byvoegi3g of anipliaüe van het tweede

Ar-

Sluiten