is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 OCTOBER 1799- 423

„ En zynde hetzelveRapport,den4- Octoberlaarsr„ leden, ter deezer Vergadering uitgebragt, en in de „ Notulen van dien dag geinfereerd, en de tweede en „ derde leezing, op den 15. daaraanvolgende, en he„ den, gefchied zynde, heeft de Vergadering zich met „ het voorfz. Rapport geconformeerd, en het daarby „ voorgeflagen Concept-Befluit, mei eene alteratie , „ door den Burger Reprcëfentant Daendels gefuppe„ diteerd, aldus verandert gearréiteerd.

„ De Eerjle Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende „ het Rapport eener perfoneele Commisfie benoemd, „ om te dienen van confideratiën en advis, op zekere „ Misfive van het Uitvoerend Bewind, gefchreeven „ alhier den 14. Augustus laatstleden, fub No. i©6; „ houdende deszelfs confideratiën en advis, op eene „ Misfive van Commisfarisfen, tot Administratie der „ Finantiën- in het voormalig Gewest Stad en Lande, „ in dato 20. Juny laatstleden, daar nevens inzenden„ de, eene by dezelve ontfangene Misfive van Hoofd„ Diredeuren , van het Inftitut tot onderwys van Do„ ven en Stommen te Groningen , en verzoekende

dat voor ieder onvermogenden, welke zich op het „ gemelde Inftitut bevind, tot deszelfs onderhoud, uit „ 's Lands Cas , worde toegelegd eene fomma van

„ Overweegende, dat het Inftitut tot onderwys van Doven en Stommen te Groningen, zonder kracht„ daadige onderfteuning uit 's Lands Casfe, gevaar „ loopt van door gebrek aan noodige Penningen, te „ zullen vervallen.

„ Overweegende , dat eene voor de Btirgerlyke „ Maatfchappy zo heilryke inrichting, met recht „ aanfpraak kan maaken , op de hulp en befcherDd 2 „ ming