Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 OCTOBER Ï799- 49*.

„-meer bezwaard , dan die van hun Supplianten, zo j, zy zeggen, konden worden befchouwd $ en dac „ voords de nodige ordres mogren v/orden gefteld onj ' „ te doen ophouden de tenzelvtn Requeste omfchree„ ven nieuwe, belastingbpiée Tuifnollem, desnoods ,i met restitutie van het geen deswegens buiten wet,; tig gezag was ingevorderd, en ontvangen, gcwor„ den, ofwel indien onverhoop voorn, vrydom niec „ kon worden geaccordeerd, dat als dan aan hun ,j mogte worden vergund hetzelfde voorrecht, als j aan de Pottebakkers was verleend, om, des goedvindende, langen turf voor overbrand te mogen „ gebruiken, en daar van geen meerdere impolitie yj dan van twee duiten per ton, twee tonnen voor ee ne gerekend, te betaalen. ;, V»«V*n3

„ En de tweede en derde leezing van voornoemde „ Misfive, op den aa. en heden gefchied zynde i „ heefc de Vergadering, conform het advis van hec „ bovengemeld Bewind gedecreteerd, der voornoema de Suppl'anten verzoeken, mits deezen te decliaa„ ren en te wyzen van de hmd; doch wyders bejloo„ ten, het Uitvoerend Bewind by deezen te am fio" rifeeren, om de F'n^wtieele Oommi'fte over het H voormalig Ge a est Holland, te quaüficeeren, tot fi het ftelien der nodige orders, ten einde de Sche„ pen ofSchu;ten met turfmollem en kluiten, welke „ door hun Suprdia-.ten werden opgedaan, naar ge„ lang haater waarde worde gecauxeerd, met voor„ behoud van hun, om zich, tot tmnagemen'.van „ kosten, by Misfive aan gemelde Commisfie te kun„ nen adresfeeren , indien zy zich- by die tauxatie „ monce vinden bezwaard coblfi n32neilqqü2 e, ,V*-j.En zal Extract deezes. met byvoeging van de „ voorfz. Requesce. in originali, worden gezonden Ii5 «aan

Sluiten