Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

deezen tyd aanduiden, (ge'yk» by voorbeeld, het geval is, in verleeningen, Hechts voorloöpig en geduurende de overweegingen, over de hoofdzaak of hec verzoek zelve, gedaan) dat, zeg ik, alsdan het hierop gegrond Bejluit, de blóote verklaaring, dat die opfchorting hierdoor nu vervallen of opgeheven zy, vervattende, door de Eerfte Kamer alleen zou gefchieden; doch, dat hiervan tevens, in het toekomltige, kennis aan de Tweede Kamer zou worden gegeven; alles daarom, om dat de bekrachtiging hiervan reeds voorheen zelve, in die der tydsbepaaling, by de verJeening vastgefteld, daadelyk opgeilooten was geweest.

Aangezien nu deeze Kamer, in het beoordeelen der Bejluiten van de eerfte, alleen die gronden in aanmer* king kan nemen, waarop dezelve gebouwd zyn, cf althans zich hadden behooren te vestigen, en dusalle, niet by de Eerfte Kamer geweest zynde, maar onmiddelyk tot deeze Kamer ingezondene ftukken, geen voorwerp-van overweeging, ten deezen opzigte, by ons kunnen uitmaakeu, maar, naar eenen vasten hieromtrent aangenomenen maatregel, altyd buiten dezelve worden gefteld, en dus ook ditzelve, omtrent het. onderhavige Verzoekfchrift, in zo verre plaats moet hehben; zo hebben uwe Gelastigden vermeend, dat hun onderzoek, overeenkomftig het oogmerk der Vergadering, zich alleenlyk daartoe bepaalen moest, of dit Beftuit, wier bekrachtiging by deeze Kamer, door de Gemeente-Beftuuren van Almelo en Vrieftenveen, nog vooronderfteld wordt, te moeten plaats hebben, (hoe zeer zy dan ook hunne grieven hiertegen, ter verkeerder plaatfe by deeze Kamer zouden hebben ingezonden,) van dien ftelligen aart is, dat het, om kracht van werking te hebben, in der daad de bekrachtiging deezer Kamer, aan welke het ten deezen einde nimmer toegezonden is, had vereischt; dan of het

YjdE

hehben; zo hebben uwe Gelastigden vermeend, dat hun onderzoek, overeenkomftig het oogmerk der Vergadering, zich alleenlyk daartoe bepaalen moest, of

Sluiten