Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k i NOVEMBER 1799.

krdchtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Bejluit; houdende:

„ Overweegende voords, dat het Bataaffche Volk „ door het gedrag van die fnoodaarts niet alleen ge„ noegzaam onherlielbaare verliezen heeft geleden, „ maar ook daarenboven aan eene vyandelyke inva;fie „ op de Binnen-Zeeën van deeze Republiek, en aan „ vyandelyke Landingen op onderfcheidene plaatfen, „ waar de Vyand anderzins niet zoude hebben kun„ nen komen, is blootgefteld geworden.

„ Be/luit: in conformiteit van de Refolutie van de „ voormaalige Staaten Generaal, van den 13. Mey „ 1767, het Uitvoerend Bewind te gelasten onver„ wyld de noodige orders te Hellen, dat aan de „ Commandanten der Schepen, welker Bodems, op „ den 30. Augustus 11., op zulk een fchandelyke „ wyze in de handen der Britfche Macht zyn ge„ vallen, geene betalingen van Tractement of Kost„ penningen worden gedaan, dan wanneer dezelve van „ alle fchuld, uit hoofde van onkunde, misdryf of „ lacheteit, zullen zyn vrygefproken.

„ Dat voords, wat betreft de verdere Officieren, „ Onder - Officieren en Manfchappen, ten behoeve „ yan dezelven geenerlei betalingen zal worden ge„ daan, voor en alëer het onderzoek van het destyds „ gehouden gedrag behoorfk zal zyn afgeloopen en

fhldsdien de fchuld van de onfchuld zal zyn onder„ kend.

„ En zal Extract deezes worden gezonden aan het ,s Uitvoerend Bewind, ten einde zich dasrnaar te eé„ dragf-n, en gelyk Éxtrac: aan de Commisfarisfen „ tot de Nationaafe Rekening, tot informatie.

„ Zul-

Sluiten