Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o NOVEMBER 179?; 48 i

November laatstleden; genomen, na gehoofd te heb^ ben hec Rapport van eene peifoneele Commisfie, dat mede alhier' geleezen is; waarby de Executeurs ckf Nalatenfchap van wylen M. van Royen, Wed. Mr» F. Beels, worden gelast, om, ongepiteiudicieer d bet recht van beraad, wegens opgemelde Nalatenfchap door de genomineerde Erfgenaamen, daarvan betaa.lingen van hec verfehaldigdc Furnisfemcnt in de Hef? fing, gearrefteerd den 30. November 1798*, een fpoecigiten, immers binnen veertien dagen na het in dee> zen te nemen Decreet te doen. , Welk Befluit is van den volgenden inhoud:

, De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordiger^ b Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebben* de hec Rapport haarer perfoneele Commisfie, iri " welker handen by Befluit van den 27. S.ptember laatstleden, ten fine van confideranen en advis, is gefteld een Reciuest van Johanna Ehjabeta Pis. " lat\ Weduwe van wylen Mr. Gysbert van Stdvéz 1 ren, woonende alhier in d,n Haag, Mr. Renner Frederic van Staveren, woonende te Rotterdam, ■ M- Cornelis Braams, als in Huwelyk hebbende " Ilelena van Staveren, en gemelde Helena van Staveren zelve, woonende alhier, mitsgaders Mn „ Hemman, als in Huwelyk hebbende . . . Hogewaart, en Mr. Uoog, als in Huwelyk hebbende Ho«ewaart, en gemelde Hogewaart zelve ïrt " qualiteicÖals eenige nagelatene Dochters en Erfgenamen van wylen Maria van Staveren, Weduwe l Mr Carel Willem Hoogewaart, woonende m dèö " Briel, om diligent verklaard te mogen worden; ,! ten aanzien der vervroegde voldoening, van den ! laatften termvn der Heffing van 4. PCt. op de Bezie ' tingen, gepubliceerd den 30. November 179b; > vo0^

Gg § 55 1(3

Sluiten