is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaa 14 DECEMBER i8©o.

„ tenfchap van Fidei Commisfair verband, hetwelk „ daarop mogt rusten, by deezen ontflagen.

„ En zal Extract deezes, met by voeging van de „ voornoemde Requeste, in originali, worden ge„ zonden aan het Uitvoerend Bewind, om hieraan de „ noodige executie te geven.

„ Zuliende dit befluit, overëenkomftig het 60.

Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden „ gezonden aan de Tweede Kamer, met en bene„ vens voornoemde Misfive en Requeste, in ori„ ginalir

En, daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken, by deeze Vergadering bepaald op Dingdsdag den 17. December eerstkomende.

Is geleezen een ExtraCl uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 11. December laatstleden , genomen , na gehoord te hebben , de confideraciën en het advis van den Hove van Jus. titie over het voormaalig Gewest Utrecht', dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van A. ff. van der Brugge, gefepareerde Huisvrouw van W. A. B, van Wilmsdorff, in quaiiteit als Gemagtigde van Viel tor Thomaszei, als in Huwelyk hebbende ff. Wilmsdorff, en van dezelve tl. Wilmsdorf, verzogt hebbende ontflag van Fidei Commis.

Welke Befluit is van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde, over eene Misfi„ ve van denPraefideerende en andereRaaden inrien Ho. „ vevan Justitie overliet voormaalig Gewest Utrecht,

» ge-