is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44Q 3i DECEMBER 1790.

yan L. Vos en Conforten, waarby dezelve hangende de deliberatien van het Vertegenwoordigend Lichaam, worden verklaard voor diligent, wegens hec in de maand January doen converteeren van Obligaciën, ten lasten van het voormalig Landfchap Drenthe, op hec Comptoir der Veenen;

Welk befluit is van den volgenden inhoud:

. „ Is geleezen de Requeste van L. Vos en Confor„ ten, allen Eigenaaren van Obiigatiën, ten lasten „ van bet Landfchap Drenthe, op het Comptoir der

Veenen; houdende, dat zy Requestranten onlang3 „ per Requeste hadden verzocht dac mogte verdaan, „ dat de fchuiden op het Comptoir der Veenen in hec „ gemelde voormalig Landfchap gevestigd, niet vers, der onder de amalgame der Staatsfchulden kunnen „ worden getrokken, als wanneer na distractie der „ goederen, waartoe deeze gelden waren genego„ tiëerd, zoude gebleeken zyn, dat deeze fchuiden „ uit die goederen niet zullen worden betaald; en dac „ hetzelve Request als toen aan het Uitvoerend Be„ wind was gezonden geworden om confideratiën en M advis; en verzoekende zy Requestranten als nu, dat „ het Vertegenwoordigend Lichaam moge behagen,

hangende deszelfs deliberatien over het bcvengea, melde verzoek ten principale, hun te willen ver„ klaren voor diligent, ten einde naderhand by on„ verhoopte ontzegging van hetzelve, de bovenge,, melde Obligaiiën te kunnen laren royeeren, de In„ tresfen daarvan te ontfangen, en de Converfïe der„ zelve welke in de volgende maand bepaald is, te n laten bewerkftelligen.

in En in aanmerking genomen zynde, dat in de I, aanllaande maand January de Converfïe der hierbo*

„ ven