Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 FEBRUARY 1S0®.

Is voor de derde maal geleezen een Extraét uk hec Register der Beiluiten van de Eerfte Kamer van hee Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks„ van den 24 January li., waarvan de eerfte leezing op> den 29 January, en de tweede leezing op den 1 February daaraanvolgende zyn gefchied; houdende her, Befluit dier Kamer op eene Misfive van den Dykftoel des RyKs van Nymegen, en waar by het Uitvoerend Bewind word geaucorifeerd om de nodige .orders te ftellen, dat door de Ingezetenen aldaar worden afbetaald de V«rpondingen over de Jaaren 17^ en 1799, en om daar uit aan den voorn. Dykftoel te worden afgegeeven eene fomma van, ƒ9089-15-5 tot herftcl der Dykbreuken gebeezigd, welk befluit in de Notulen van den ay January 1.1. is geinfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervolgens het 02 Art. Liït, e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer hekragtht het voor ge field Befluit, en verandert hetzelve in een Decreet,

En zal dit bekragtigd Befluit, ingevolge'*Art. 69. der Staatsregeling, met Copie der Misfive onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een afichrift van 't zelve in behoorlyke forma aan de berfle Kamer.

Zullende Extraét van dit Decreet worden gezonden aan Cqmmisiarisfen der Nationaale Rekening, tot informatie.

Is voor de derde maal geleezen een Extraét uit het Register der 'Befluiten van de Eerfte Kamer van hét Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 21 January 1.1., waar van de eerfte leezing op den 28 jan.,en de tweede leezing op den 31 daaraan vol B 5 gen-

Sluiten