is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a*4 13 FEBRUARY 1800.

En zal Extract deezes,, mee byvoeging van de voorfz. Requesce, in originali, worden gezonden

„ aan het Uitvoerend Bewind, om hier aan de nodi-

„ ge executie te geven.

„ Zullende dit Befluic, overëenkomftig het 60 Art. der Staatsregeling, ter bekragtiging wordengezon»' den aan de Tweede Kamer, met en benevens de

„ voorfz. Misfive en Requeste, 'tn originali.

En daar de drie leezingen by de Eerfte Kamer bJyfcen te zyn gefchied * is de tweede leezing van dit Befluit by deeze Vergadering bepaald op Dingsdag den 38 February eerstkomenden.

De discusfien hervat zynde over het Rapport van den Burger ReprajfentantJSKf^, en verdere by Decreet van den 3ï October 1709 Gecommitteérd geweest zyndé Leden ter examen van een ten dien dage door den Burger ReprtefentantZriff/Aom gedaan voorftel,betreffende de Procedures tegen den geweezen Schout by Nacht J. A. B'.ois van Treslong, welk Rapport op den ié january 11. alhier is uitgebrage en in denocuien van dien dag geinfereerd.

Heeft de vergadering zich met hetzelve Rapport ge coriformeerd en met berusting in deConfideratien door' de vootfz. Commisfie by derzelver gemeld Rapport gefuppediteerd, gedecreteerd het fubjecte point van deliberatie, betreklyk hec door den Burger Reprsfentanc Linthorst by deszelfs gedaane voorfiel breeder om* fchreven Befluit, te houuen voorgetermineerd.

Is geleezen een Extraét uit het Register der Befluiten van de Eet fis Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam ces Bataaffchen Volks, van den 10

" Fe-