Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vj FEBRUARY 1800. 5»?

- aan deeze Vergadering per Requefte hadt geadres" feerd , mee verzoek om te mogen jomsfeeren van " hec Decreet der voormalige Conftkueerende Verga" derine, van den 6 April i/oH . waarby onder anderen aan de Dorpen, in den Lande van Breda, " over den termyn van half September 179., tocaan de ratificatie van den Vrede met Frankryk, remis is verleend van negen Maanden op de Beeden, en " dat hetzelve Request ten gemelden dage in handen eener Perfoneele Commisfie om confideracien en " advis was gefield geworden, en verzoekende de bovengemelde Municipaliteit, dat, hangende de de" liberacien over het voorfz. gedaan verzoek, het Vertegenwoordigend Lichaam aan haar gelieve te verleenen furcheance van executie, welke zy beducht " ifc, dat eerlang zal plaats hebben, uit hoofde van ' de op een volgende mondelinge en fchribelyke u bedreigingen van gyzeling en executie door den ge. , autorilerden Ontvanger der Beeden A. Verbey aan dezelve Municipaliteit gedaan, en op den n be„ b.uary-11. vernieuwd, over nog twee ten agteren „ ftaande quartaalen.

„ En in aanmerking genomen zynde , dat een ver„ zoek om furcheance van gevreesde Procedures van " executie, notoir en uic den aart der zaake is een , point, '1 welk allen fpoed verëischt, ten einde hier ' door te prsevenieeren, dat het verzoek, door de ge' melde Municipaliteit te vooren gedaan, vjor haar ., niet iniructueus worde, heeft de Vergadering ver' klaard, dat'er is onverwylde noodzaaklykheid.

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve ve»vat, heek detze Vergadering, ingevolge Art. 32, l-U. b. van

Sluiten