Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

als zynde Eerfte en Oorfpronglyke Gronden, waat van het bezit onvervreemdbaar was, en waar omtrent niemand tot het tegengeftelde vermogt gedrongen te worden. Al ras vernaamen wy zel£ mee genoegen, hoe de begrippen wegens den Eed met opzicht op het ftaatkundige en deszelfs nuttigheid of noodzaaklykheid daar toe, derwyzc onder veelen ook buiten ons veld gewonnen hadden , dat of het bevestigen met eede, of het verklaaren met waare woorden in plaats daar van, ruimer opengefteld; de Doopsgezinden des in hun geheelgeiaaten werden; en zelfs het verklaaren of belooven by Mannen Waarheid, genoegzaam gerekend werdt in veele gevallen, waar toe eertyds het prsefteeren van den Eed gewoonlyk gevorderd werdt — Toen ook op last der Provilioneele Reprasfentanten van het Volk van Holland, in den jaare 1795. door het Committé Militair, de daarftelling van een ontwerp ter organifatie van de Bataaffche Gewapende Burgermacht opgedraagen werdt aan eene Vergadering van Gedeputeerden uit de onderfcheiden Gewapende Burgercorpfen in de Provintie Holland , fcheen zich de gezindheid dier Burgercorpfen duidelyk ten onzen voordeele te manifesteeren, door onder de vrygeftelden en uitgezonderden van de Burgerwapening, fublA c. ook aldus te {tellen : „ des begeerende zullen van den perfoneelen dienst onder de wapenen vry zyn, de Leden der Doopsgezinde Gemeenten, voor zo verre zy de Wapenen nog niet gedragen hebben." Gelyk wy dan ook in den laast voorledenen jaare, by eene gelyke aanftalte , met geene geringe A 4 b!yd-

Sluiten