is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 APRIL 1800. 69

„ Zeeland, gefchreeven alhier den 21 Maarc laatsc„ leeden, en den 25 daar aan volgende ter deezer „ Vergadering voor de eerfteraaal geleezen, houden„ de, ingevolge van, en ter voldoeninge aan hec „ Decreet van den 17 der gemelde maand Maart, „ derzelver eonfideratien en advis, op de Requeste „ van ff. W. Henke, woonende te Amflerdam; daar» ^7» gemunieerd met favorabele Brieven van voor» „ fchryvinge van de Municipaliteit der Stad Amfler* „ dam voornoemd, verzogt hebbende, dac het Vertegenwoordigend Lichaam aan hem Requestranc „ gelieve te verleenen, Brieven van creatie als Nota» ris-

„ En de tweedeen derde leezing van voorfz, Misfive 5J op den 28 der gemelde maand en heden gefchied „ zynde, heeft de Vergadering beflooten, conform het „ advis van den bovengem.Hove vanj uftitie, het verzoek „ by voorzegde Requeste gedaan, mits deezen te ac9J cordeeren, en dienvolgende ten behoeve van den voornoemden H. W. Henke, de door hem verzogce Brieven van creatie ais Notaris, in behoorlyke for* ?J ma te doen depêcheeren, ten einde vervolgens naar SJ gewoonte by voornoemden Hove beëdigd, en 9S van eene Acte van Admisfie voorzien te wor„ den.

„ En zal Extract, deezes, met byvoeging van Co» 9J pie van voorzegde Misfive, mitsgaders de Requeste w en daarby overgelegde favorabele Brieven van voorw fchryvinge, in originali, worden gezonden aan „ hec Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, j5 om daar aan de nodige executie te geeven.

Zullende dit Deiluit, ingevolge het 60 rmicu! der

Staatsregeling , ter bekragciging worden gezori„ den aan de Tweede Kamer, met en benevens D 5 „het