Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i M E Y 1800.

27

verpligt worden, om te dragen in de kosten, geïmpcndeerd wordende tot het leggen en repareeren van eenen Dyk, door welken hunne gronden niet omgeven noch beveiligd zyn; volgens informatien , die uw Gecommitteerden van ter zyde hebben bekomen , zoude zulks daaruit voordfpruiten, dat de Posfesfeuren van de Druiplanden ook zouden geinteresfeerd wezen by de laagere landen , binnen den omring van den Dyk gelegen , gelyk althans uit de pofitiven der ' Requeste genoegzaam blykt het geval der Supplianten te zyn, en dat men die bedykinge welligt niet zoude hebben kunnen ondernemen, r.och ook in het vervolg be'noorlyk zoude onderhouden, en her/teli hebbea, indien de rcfpective geinteresfeerden 'voor derzelver zogezegde Druiplanden niet mede pro rato in de kosten, tot dat een en ai der vereischt wordende, hadden moeten dragen.

Doch wat daar van ook zyn moge, uwe Commisfie vindt zich in allen gevalle uit hoofde der confidcratien, die hier vooren in het midden gebragt zyn, al nu verpligt om UlieJea het navolgend bejluit van weigering voorteftellen.

De Tweede Kamer overweegende, dat op geenerley wyze is gebleeken, dat de Requestrante door de overige cigenaaren van de zogenaamde Druiplanden behoorlyk is gequalificeerd geworden , om in hunnen naam en ten hunnen behoeve zodanig verzoek te doen, als waart ie het onderhavig adres is (trekkende.

Overweegende, dat er gcene genoegzaame reden voorhanden zyn, om aan zodanige cigenaaren der gemelde landen, welke de ordinaire en extraordinaire verpondingen vrywillig hebben voldaan, dezelve als ten onrechte gevorderd, en indebitê betaald zynde, te doen reftitueeren.

Overweegende cindelyk, dat voor al nog op gecne voldoende wyze is gcbleeken, dat aan de Requestrante, en de verdere posfesieuren der Druiplanden, de verzogte aficbryvingen van derzelver Contingenten

Sluiten