is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 MEY iSoo* S39

En Zal dit bekrachtigd Bejluit, ingevolge Arti 69 der Staatsregeling , onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke forma, aan de Eerfïe Kamet,

Zullende Extract van dit Decreet worden ge* zonden aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening, tot informatie. (Zonder refumtie )

Is geleezen een Extract uit het Register der Befuiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, vaa den 7 Mey 1. 1.; genomen op de Requeste van J. de Bas en J. van der Meer, in qualiteit ais Sequesters in de Boedels van J. Collaen J. Bosfée, beide tendeerende, om, ten aanzien der fournisfementen wegens die Boedels in de thans loopende heffing, te worden gehouden voor diligent.

Welk bejluit is van den volgenden inhoud:

Zvn geleezen twee Requesten van Jan de Bat ,, en Jacob van der Meer, beide Notarisfen ea „ Procureurs alhier, in qualiteit als by Refolutie „ van het Collegia van Crimineele en Civile ,, Juftitie van den Haag, aangefteld tot Sequesters in de Boedels van Johannes Colla en Johannes „ Botfêe, daar by met opzsenc tot eerstgemelden ,, Boedel, met alleguatie van redeoen verzoekende ,, te mogen worden gehouden voor diligent, om* ,, trent het fourneeren in de thans loopende geld. heffing wegens denzelven Boedel, tot tyd en wyle daar over rader zal zyn gedisponeerd, „ en zekere ten Requeste gemelde onzekerheid j, zal zyn opgeheven.

Ea