Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4Ö J MEY 1800.

vullen en terug gev"r, v.rt'en dag.™ m dat y Supplianten door overzegden uitipiaak in „ ftaat zullen z n gefield, rnn den Boedel van

hunne voorn, pupillen te kinnen berekenen; . met offerte, om aldien by hun als dan bevon9 de S zal werden, dat van denzelve Boedel eenia, ge penningen moeten warden gefourneerd, de? zelve -betaaJing te doen met de ihteresfen tegen

5 pCr zedert de respective vérfehyodag der „ va^geftelde termynen der thans loopende Gel* „ heffing, en dat zy Supplianten over zulks mo-

g.n worden gelibereerd van de pcena'.iteit, ge„ lfatueerd by Publicatie den 19 Apnl laastle-

a, den, betreklyk dezelve Heffing gespatieerd-

,, En in aanmerking genomen zynde, dat op „ den 10 deezer lopende maand de tyd expireert, ,, binnen welken volgens de wetj de eerfle ter,, myn der onlangs gedecreteerde Geldheffing moet ?, wezen aangezuiverd, heeft de Vergadering ver„-klaard,,dat er is, onverwylde noodzaaklykheid.'"

En gedelibereerd zynde over de verk'aaring van cnverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Verga ieri.g, ingevolge Art. 32 Litf

b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gececrefeerd:

De Tweede Kamer, overweegende, dat de re-lenen door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende s yn be. krachtigtde verklaa ing van Onverwylde Noolzaaklykheid, door de El er ft Kamer geplaatst aun het hoofd yan het volgend befluit; houdende:

a, En voords dadelyk beflooten, de voorn. Supj, pliantenin derzelver hovengeraeldhqualiteithan5, gende de deliberatien yan het Vertegenwoor-

Sluiten