Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 MEY 1800. 24.7

diaend Uc'iaam over het voorengemelde ver" zoek, te verklaaren diligent, betreklyk heteven14 VentneeJ verfchuldigde aan de onlangs gearrel] fleerde Geldheffing wegens den Boedel van der " Supplianten voorn. Pupillen ,

En zal Extract deezes worden gezonden a'm het Uitvoer mi Bewind der Bataaffche Re" publiek, om hier aan de nodige executie te ge-

* VeEn gelvk Ex'.ract aan Commisfarisfen tot d9 „Nationaale Rekening, tot informatie. _

Zu'iende dit 'bejluit, overeenkomftig Art 60. „ dV Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en be' nevens voornoemde Requeste in originali. " En is voords gedecreteer ! : (na de bekrach-

• tiginp vaT bovenftaand Befluit) gemelde Reque=te m originali te ftellen in handen van de

" Burgers Repraefentanten Appelius, Ris, Schim'! melpeminck, Daend ls. Knip horst, Leve, Scheffer, ' rafi derBorgut en Couperus, om, betreffende het " verzoek ten principale, der Vergadering te die„ nen van confideratien en advis,

Ea voords over het voorfchreeven Befluit zelf gedelibereerd zynde, heift deeze Vergadering.,ing.-vïlge Art. 32 Litt. e. van het Reglement fi. xle Staatsregeling gedecreteerd.-

' De Tweede Kamer bekrachtigt het vaorgejteld Bejluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd bef uit, ingevolge Art. 69. der Staats e^ein g, onver wyld worden gezondan aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek/en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfle Kam,

P 4 Zal-

Sluiten