Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49*

*7 JUNY 1800.

„ gering ter bekrachtiging van haar befluit, den T$ „ ce vooren ter zaake bovengemeld genomen , d,.of „ de Tweede Kamer by haar Decreet van den si der „ gemelde maand te kennen gegeven, en dienvolgen. „ de het bovengemeld Rapport befchou vende, als op „ den 18 Juny laatstleden, voor de eerftemaal gelee„ zen te zyn.

„ En de tweede en derde leezing daar van op deri „ 44 daaraanvolgende en heden gefchied zynde.

„ Berreklyk het bovengemeld Reglement, geno*

men het navolgend bejluit:

„ De Eerjie Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataiffchen Volks, gehoord hebben„ de het Rapport haarer perfoneele Commisfie , be„ noemd tot het verdeden der Bataaffche Republiek

in gemeentens enz.

„ En Befluit by deezen te arreiteeren, het navol* „ gend Reglement enz.

REGLEMENT, op de verkie* zing van de Leden der Gemeente Beftuuren ; en van de Gevolmagtigden uit de Stem* bevoegde Burgeren. 'm_

Art. t.

„ De Grondvergaderingen zullen jaarlyks; tot de „ benoeming van Kiezers en Plaatsvervangers, tegen „ den tweeden Dingsdag in de rraand Oclober, door „ het Uitvoerend Bewind der Baraaffche Republiek, j> worden opgeroepen, en daar toe, naar maate van

„ d©

Sluiten