Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï5* a AUGUSTUS 1800.

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen door de Eerfte Kamer by gebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid , door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgened buftuit: houdende:

„ En voords dadelyk beflooten, aan de voornoemde Requestranten, Prsefidenten en Notaris te ver • leenen de hier boven omfchreeven authorifatie,

„ met verdere qualificatie op dezelven, om by voor-

„ komende gelegenheden met andere deelhebbers in voorfchréeve Negotiatie te handelen, op den daarby gemelden voet, zonder deswegen het Vertegen-

„ woordigend Lichaam te behoeven te adieeren. ,, En zal Extract deezes , met byvoeging van

„ voorfz. Requeste, in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, om hier aan de nodb

„ ge executie te geven.

„ Zullende dit bejluit, overeenkomftig het 60. Art.

„. der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezon-

„ den aan de Tweede Kamer, met en benevens

w voorfz. Requeste, in originali."

En voords over het voorfz. bejluit zelf gedelibe» reerd zynde, is hetzelve gehouden in advis, en gefield in handen van de Burgers Reprsefentanten Daendels, Bert at en van Heogftraten, om der Verdering van derzelver confideratién en advis te dienen.

Zullende Extract van dit Decreet met het voorfz. befluit, en de daartoe gehoorende ftukken worden gezonden aan den Burger Reprsefencant Daendels, tot informatie, (zonder rejitmtie.)

Is

Sluiten