Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

£q. Van de Dros/arden, of Executeurs van den Have* waarop tevens moeten gebragt worden de^elver uitfchotten , correspondentie-gelden, reisgelden, en verteringen, betalingen aan andere Officieren, Sr/7» le Wachten enz.

%*. Van de Concherges, of zogenaamde Kinnen-Regenten van de Tuchthuizen

4®. Van de Castekins der Logementen , of zogenaamde Gyzelhu'rzen, in weikeu de Perzonen , die wel gearreieerdzyn , maar niet in de gewone Gevaiigenisfcn konnen worden overgebragt, voor en aleer een nader onderzoek heeft plaats gehadt, bewaard worden.

5». Van de Deurwaarders en Gerechtsboden , welken .niet alleenlyk hunne Salaris/en in Criminele zaken konnen berekenen , maar ook aanmerkelyke uitfchotten doen, by voorbeeld, wanneer zy zogegenaamtte Commisfiën in loco verrichten, of met de Executeurs van den Hove, de Schouten Crimineel, of Dienaren refpeciivelyk de door de Gerechtshoven , of Burgerlyke Rechtbanken verleende mandatr.enten ,,oï Decreten van apprehenfie ter executie leggen.

Daarenboven zouden uwe Gecommitteerden allezins gepast, en noodzakelyk oordeelen , dat aan de ProcureursGeneraal wierdt vrygelaren, om, na de Organifatie der Rechterlyke Macht eene voonlraet te doen, nopens het aantal, en de Tractementen <ier Klerken, die zy zonden vermeenen op hunne Comptoiren noodig te hebben, het zy aan de Departementale Gerechtshoven, waartoe zy refpec■tivelyk zullen behoren, om door dezelven ter kennis' van de Wetgevende Vergaderingen gebragt te worden, het zy direct aan het Vertegenwoordigend Lichaam, vermitz het hen oiidoenelyk zal zyn , zonder adfi/ientie van eenen, cf meerdere beëedigde Klerken, naar evenredigkeid van derzelver werkzaamheden," hunne gewigdge Posten behoor.lyk waartenemen: hebbende onder anderen de Procureurs Generaal bv het Gerechtshof over de voormalige Gewesten van Holland, en Zeeland tot hiertoe de bevoegdheid A 4 ge.-

Sluiten