is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 AUGUSTUS 1800. 641

Is voor de derdemaal geleezen een ExtraB uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 11 Augustus laatstleden , waar van de eerfle leezing op den 14 en de tweede leezing op den 19 daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het Befluit dier Kamer op de Requeste van jf.Thierens, verzogt hebbende Brieven van Creatie als Notaris' welk befluit in de Notulen van den 14 Augustus laatstleden is geïnfereerd.

Waarop gedelibereerd zynde, is, achtervolgens het 32. Articul Litt. e. van het Reglement B der Staattregeling, gedecreteerd.

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Beftuit, en verandert hetzelve in een Decreet. - En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art. 69 der Staatsregeling, met de hy het befluit gemelde Stukken . onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrifc van hetzelve in behoorlyke. forma aan de Eerfte Kamer.

Is voor de derdemaal gelezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 12 Augustus laatstleden; waar van de eerfte leezing op den 15, en de tweede leezing op den 19 daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het Beftuit dier Kamer op de Requeste van de Municipaliteit van Moergeflel, verzogc hebbende letteren executoriaal , om de omgeflagene penningen wegens de Thienden over den Jaare 1795, by parate executie te mogen doen invorderen ; welk beftuit in de Notulen van den 15. Augustus laatstleden is geïnfereerd:

Waai.