Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 «

a6 AUGUSTUS i8«o.

remis op de Verponding en Beeden, — en onder ?ekere bcpaaling ook op de Gemeene Middelen, welk beftuit in de Notulen van den ip Augustus laacsdeden is geïnfereerd.

Waarop gedelibereerd zynde, is achtervolgens h'^t 32. Art. Litt. e. van het Reglement B der Staatsregeling, gedecreteerd.

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Beftuit, en verandert hetzelve in een Decreet

En zal dit bekrachtigd Bejluit, ingevolge Articul 69 der Staatsregeling,' met de Requeste, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke forma, aan de Eerfte Kamer.

Zullende Extract van dit Decreet worden gezonden aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening , tot informatie.

Is voor de derdemaal geleezen een Extracl uit het Register der Bejluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 15 Augustus laatstleden, waarvan de eerfte leezing op den 20., en de tweede leezing op den 23. daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer cp de Requeste van J. Ckambaud, Wed. wylen den Predikant % B Briatte, verzogt hebberde continuatie van het aan haar toegelegd Weduwe Tractement; welk bejluit in de Notulen van den 20 Augustus laatstleden is geïnfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is, achtervolgens het 52. Art. Litt. e van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd.

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Befluit en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befluit, ingevolge Art. 60.

der

Sluiten