Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 SEPTEMBER igoo- 27

Welk befluit in de Notulen van den 16 Augustus laatstleden, is geinfereerd :

Waarop gedelibereerd zynde, is het zelve gehouden in advis, tot de Commisfie, in deeze zaak benoemd, Rapport zal hebben uitgebragt.

Is voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen' Volks, van den 22 Augustus laatstleden, waar van de eerfle leezing op den 27, en de tweede leezing op den 3odaaraanvolgende zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer op de Requeste van A. Voskuyl, verzogt hebbende restitutie van Kooppenningen van door hem gekogteLanderyen, welk befluit in de Notulen van den 27 Augustus laatstleden is geinfereerd.:

Waar op gedelibereerd zynde, is hetzelve gehouden in advis, tot de. Commisfie, in deeze zaak benoemd, Rapport zal hebben uitgebragt.

Is voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van Jtet Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 22 Augustus laatstleden, waar van de eerfte leezing op den 27 en de tweede leezing op den 30 daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer op de Requeste van Mr. J. A. Moens, voor J. E. Caen, om Octroy om by Testament over Leengoederen te disponeéren ; welk befluit in de Notulen van den 27 Augustus 1.1. is geinfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is hetzelve ge-

hou-

Sluiten