is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6 SEPTEMBER 1800. 425

Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 15 September h 1., waar van de eerfle leezing op den 19, en de tweede leezing op den 23 daaraanvolgende zyn gefchied, houde.ide het befluit dier Kamer op de Requeste van J. F. Scholtz en M. E. Franx, verzogt hebbende dispenfatie van de Huwelyks Wet.

Welk befluit in de Notulen van 19 September is geinfereerd ;

Waarop gedelibereerd zynde, is, achtervólgens het 32 Art. Litt. e. van het Regiement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld Befluit en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befluit, ingevolge Art. 69 der Staatsregeling , met de Requeste, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke forma, aan <\<3 Eerfle Kamer.

Is voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 16 September laatstleden, waarvan de eerfle leezing op den 19, en de tweede leezing op den 23 daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer op de Requeste van W■ de Laat en E. van Teeffelen, verzogt hebbende fupplctie van het Moederlyk Confent, ten einde verzelver Huwelyk te kunnen voltrekken.

Welk Befluit in de Notulen van den 12 September laatstleden is geinfereerd.

Waar-