Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft OCTOBER itoo %?

» Vertegenwoordigend Lichaam over het by dezelve „ Requeste gedaan verzoek , om prolonguatie van de „ bereids door hun Requestranten op den 3 October » l799 geobtineerde furcheance van betaalinge en „ Procedures , en zulks andermaal voor den tyd van „ twaalf Maanden.

„ En in aanmerking genomen zynde, dat deezen „ aangaande niet te fpoedig kan worden gedisponeerd, „ daar op overmorgen voor de Requestranten ftaat „ te cesfeeren het effed van het Decreet, door hun „ den 3 Oaober des voorleden Jaars geobtineerd , „ heeft de Vergadering verklaard, dat 'er is onvervulde „ noodzaak lykheid."

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van enverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat heefc deeze Vergadering ingevolge Art. 3a. Lit b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd-

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende zynde bekrachtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Beftuit; houdende.

„ En voords, conform het advis van den boven„ gemelden Hove van Juflitie, daadlyk bef looien aan „ de voornoemde Requestrant by deezen te accordee„ ren furcheance van betaalinge en van Procedures, „ aanvang zullende nemenjop overmorgen den 3 deezer' „ en zuiks hangende de deliberatien des Verregen' „ woordigenden Lichaams, om continuatie dier fur» cheance voor nog twaalf maanden.

„ En zal Extraft deezes worden gezonden aan het ,, Uitvoerend Bewind der Baraaffche Republiek , „ om hier aan de nodige executie te geven.

B * „ ZUL

Sluiten