Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6- )

relatie tot die van Dokkum, en Bolswaard zyn aan<re. voerd. °'

Trouwens alle die plaatzelyke betrekkingen kan men naauwelyks berekenen, en deswegens komt het aan uwe Commisfie voor , dat, gemerkt het volftrekt nodig is zich een richtfnoer voorteftellen, ten einde alle willekeurige bepafhvgen zoo veel mogelyk te vermyden, het noch aan dc muitte tncoHvenienten zal onderhevig zyn, wanneer men *m regelt naar de populatie, of het getal der Grondverzadwingen. °

De' perfoneele Commisfie van de Eerfte Kamer was daarop bedagt, wanneer zy by haar Rapport den 4«i April iflfoo-. aldaar uitgebragt, doch hetwelk de goedkeunne dier Vergadering niet heeft weggedragen, de volgende bepalingen voorftelde:

iQ. Aan elke Burgeriyke Rechtbank zal jaarlyks worden uitgereikt eene fomma van vyf tig guldens voor iedere Grondvergadering , over welke deszelvs Rechtsgebied zich uitflrekt om gelykelyk tusfchen alle de Leeden dier Burgeriyke Rechtbanken te worden verdeeld.

2°. Wanneer plaatzelyke om/landigheden veroorzaken dat deeze betaling niet genoegzaam is. zal het de Gemeente Bef uren vryflaan, onder approbatie van het Departementaal Bef uur, tot hetwelk zy behoren, eene hggere wedde toeteleggen, mitz zich dienaangaande gedragende naar de voorfdtriff» der Staatsregeling, en van de Injlructie voor de Gemeente Befluren.-

3°. Aan ieder Secretaris eener Burgeriyke Rechtbank zal van 'sLandswege worden betaald 15 guldens voor iedere Grondvergadering, over welke het Rechtsgebied der Burgeriyke Rechtbank zich uitflrekt, wanneer derzelvergetal%o ttf daarboven bedraagt, maar, wanneer hetzelve béneeden de 50 is, zal 20 guldens van 'sLandswege worden geo-e. ven. ' ° s

Die Burgeriyke Rechtbanken, welken meer dan eenen Secretaris nodig hebhe», zullen onder approbatie van het Departementaal Gerechtshof bepalen de wyze, op welke die gelden zullen worden verdeeld, enz.

Wanneer men dit voorftel zoo veel aangaat de Tractementen van de Leeden der Burgeriyke Rechtbanken aan de

zyde

Sluiten