is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4p 20 NOVEMBER 180Ö.

„ Bejluit:

„ Dat Commisfarisfen der Nationaale Rekening ten fpoedigften.zullen opnemen den ftaat van de " Comptoiren Generaal tot de Adminiftratie te «Lande en der Marine, en verfiag van hunne „ bevinding aan het Vertegenwoordigend Lichaam zullen doen; zich daarby zo veel mooglyk ge„ dragende naar het geen by den 23 Art. hunner ', Lftructie is bepaald, en dat Commisfansien „ voornoemd met deeze vifitatie zullen blyven L voordvaaren op den voet van evengemelden i Articul, immers voor zo verre Commisfarisfen Ji der Nationaale Tbefaurie op den tyd der vol„ gende vifitatie onverhooptelyk nog niet m functie mogten zyn.

„ En zal Ëxraact deezes worden gezonden aan „ 'het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repu„ bliek, tot informatie.

„ En gelyk Extract aan Commisfarisfen tot de „ Nationaale Rekening, mede tot informatie.

„ Zuüende dit bejluit, overeenkomftig het 6oi „ Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging wor-

den gezonden aan de Tweede Kamer, van het „ Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen „ Volks, met en benevens het in deezen uitge„ bragt Rapport en de voorfchreeve Misfive in „ originali."

En voords over het voorfz. befluit zelfs gedelibereerd zynde heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32 Litt. e. van het Reglement B. der Staats* regeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Befluit , en verandert hetzelve in een Decreet.

En